DANIŞTAY KARAR VERDİ, ECZACILAR TABELA VERGİSİ ÖDEYECEK

0

Bilindiği üzere ülkemizde uygulanan vergilerden biri de “İlan ve Reklam Vergisi”, halk arasında “Tabela Vergisi”denilen bu vergiyi belediyeler tahsil ve takip ediyor.

Eczacıların tabelaları için “İlan ve Reklam Vergisi” ödeyip ödemeyecekleri uzun süredir hukuki tartışma yaratıyordu. Zira, Kanunlarımıza göre belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisi’ne tabi oluyor. Buna istinaden belediyeler de eczanelere tabela vergisi uyguluyordu. Birçok eczacı meslek kanunları ve protokoller gereğince zorunlu olan “Eczacı” tabelası nedeniyle belediyelerin vergi istemesine karşı çıkıyordu. Birçok eczacı İdare Mahkemeleri’ne dava açarak hakkını arama yoluna gitti.

Danıştay Kararını Verdi

Şimdi ise bu konuda çok önemli yeni bir gelişme var. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 10.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/8 Esas ve 2022/1 Karar sayılı Danıştay Kararı ile uzun süredir devam eden bu çekişme son buldu. Danıştay, “eczanelerin ışıklı ve ışıksız tabelalarının ilan ve reklam vergisi kapsamında olup olmadığı” ile ilgili bölge idare mahkemelerinin kararları arasındaki aykırılık kesin suretle giderilmiş bulunuyor. Buna göre eczaneler tarafından iş yerlerinde kullanılan levhaların 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ilan ve reklam vergisinin konusuna girdiği ve 2464 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi hariç (“E” şeklinde harfin yasal olarak zorunlu bir şekilde her eczanece asılması hariç) söz konusu Eczane levhaları için vergi istisnası tanınmasını öngören bir yasal düzenlemenin bulunmadığına karar verilmiş bulunuyor. Danıştay en üst idari yargı organı olduğu için artık eczacıların bu karara
karşı yapabilecekleri tek şey Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali başvurusunda bulunmak. Bunun dışında bir hukuki çözüm yolu bulunmuyor.

Hangi Tabelalar İstisna

Dolayısıyla şuan için eczacı okurlarımızın ilan ve reklam vergisi ödeme zorunlulukları kesinleşti. Şunu ifade etmek gerekiyor. 2464 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (5) numaralı bendinde zorunlu tutulan “E” şeklinde harfin asılması vergi kapsamında değil. Ancak bunun dışında gerek Eczane ismi gerekse de SGK belirteci bulunan tabela ve yazılar vergi konusu edilecek ve belediyeler bu tabelalar için İlan ve
Reklam Vergisi alacak.

Vergiyi Nasıl Ödeyeceksiniz

Peki, ilan ve reklam vergisi nasıl tahakkuk ediyor, nasıl ödeniyor? İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler. İlan ve Reklam Vergisi ödemeleri bağlı olunan Belediyelerin e-belediye sistemlerinden ve ilgili bankalardan ödenebilmektedir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7 (g) ve 23 (e) maddelerine istinaden, Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanmaktadır. İlan Reklam Vergisi beyan ve ödemesi her yıl 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında yapılmak zorunda. Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmekte.

İLAÇ İSKONTO BAREMİ DEĞİŞTİ

Bildiğiniz üzere Eczacı Dergisinin önceki sayılarında ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kuru çilesini çok kez dile getirdik. Yazılarımızda Depocu ve Eczacı kar oranlarının yıllar itibariyle nasıl daraldığını, son düzenlemeler ile ilaç Euro kurunun hesaplamasının değiştiğini ve ne yazık ki son gelinen durumda reel kur ile ilaç kuru arasındaki makasın açılarak yüzde yüzü geçtiğini defalarda dile getirdik.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından alınan kararlar gereği beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Euro değeri 2021 yılının geneli için 4,5786 TL olarak uygulanmakta idi. Ancak TİTCK Şubat ayı içerisinde bu kur değerini Resmi yeniden değerleme oranı olan yüzde 36 oranında değerlemeye karar verdi. Buna göre Euro kuru 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren değiştirilerek beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Euro değerinin 6,2925 TL’ye yükseltilmiş bulunuyor. Düzeltme kısmi bir iyileştirme olsa da ne yazık ki Reel Euro Kurunun 15 Lirayı geçtiği günümüzde reel kur ile ilaç kuru arasındaki fark daha da artarak yüzde 250’lere yaklaşmış bulunuyor.

Kur Değişince İskonto Baremleri Arttırıldı

Euro Kurunun Şubat 2022 döneminden itibaren güncellenmiş olması nedeniyle ilaçlarda uygulanan iskonto baremleri de SGK’ca değiştirildi. Buna göre, İlaç Euro kuru güncellemesine istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere ait depocuya satış fiyatları (DSF) değiştirilmiş bulunuyor. Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Euro değerine bölündükten sonra yeni Euro değeri ile çarpılarak hesaplanması, suretiyle bulunacak yeni fiyatlar ise 19 Şubat 2022 tarihinde geçerli olmuş bulunuyor.Son düzenleme ile uygulanacak iskonto miktarları şöyle:

Son düzenleme ile iskonto baremlerinde yüzde 36 oranında (başka bir ifade ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden den değerleme oranına uygun şekilde) yeniden değerleme yapılmış bulunmakta.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 27.01.2022, 03.02.2022 10.02.2022, 17.02.2022 ve 18.02.2022 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Diyet Ürünleri ve Tıbbi Mamalar Listesi Değişti: Bilindiği üzere bazı metabolik ve kalıtsal hastalıklar için kullanması gereken tıbbi diyet ve gıda ürünleri bulunuyor. Bu şekildeki tıbbi diyet ürünleri ve tıbbi mamalar Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanıyor. Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek/4-A)”, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek/4- H) 18 Şubat 2022 tarihinde değiştirilmiş bulunmaktadır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

SGK e-Tebligat Uygulaması Eskişehir’de Başladı: Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakta. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak olup elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmış durumda.

SGK “e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacak. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecek.

Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ise SGK tarafından daha sonra yapılacak duyuru ile gerçekleşecek. Kaplıca Tesisleri Yeniden Belirlendi: Bilindiği üzere, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’un 2.4.4..J bendi uyarınca doktor tarafından gerekli görülen hastaların kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Ancak SGK’nın kaplıca tedavileri ile ilgili bedelleri karşılanabilmesi için söz konusu kaplıcalarında Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen bir tesis olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller ise SGK’ca karşılanmamakta.

SGK 1 Şubat 2022’de yaptığı duyuru ile Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesisleri güncelleyerek ilan etmiş bulunuyor. Kaplıca tedavilerinin bedellerini SGK’dan isteyecek hastalarımıza güncel listeye göz atmalarını şiddetle tavsiye ederiz. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk. gov.tr adresinden ulaşabilir.

Belgeleri Tarayıp MEDULA Sistemine Yüklemeyi Unutmayın: Medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına SGK’nın web sitesinde yayımlanan duyurumuz ile tüm illerde 01/01/2022 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiş bulunmakta.

Söz konusu uygulamada birlikteliğin sağlanması için taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgeler SGK tarafından belirlendi. Buna göre taranıp sisteme yüklenmesi gereken belgeler şunlar:
1. Manuel düzenlenmiş rapor,
2. Manuel düzenlenmiş reçete (ön ve arka yüzü),
3. Tıbbi malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali (e-reçete, manuel düzenlenmiş reçete) *Kronik hastalıklarda reçetesiz temin edilen malzemenin teslim alındığına dair MEDULA sisteminden alınan reçete çıktısının imzalı hali,
4. Odyo Testi,
5. Taahhütname (ısmarlama protez ortez ve işitme merkezleri için). Eczaneler dahil tüm ilgili sağlık hizmet sunucularına bu hususa dikkat etmelerini tavsiye ederiz.

SMA Hastalarının İlaç Temini Kolaylaştırıldı: Bilindiği üzere ülkemizde SMA hastalarının tıbbi yararı kanıtlanmış tüm ilaçları devlet tarafından karşılanıyor. Birçok batılı ülkede bile olmayan bu hak sayesinde SMA’lı çocuklar önemli bir sağlık imkanına kavuşuyor. Yakın dönemde SMA’lı hasta sorununun temelden tek çözümü olan “evlilik öncesi genetik taramalar” da zorunlu olarak başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde 8 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeler ile de SMA ilaçlarının temini için rapor koşulları kolaylaştırıldı. Artık SMA’lı çocukların raporları daha uzun süre geçerli olacak, daha kolay kriterler ile rapor düzenlenebilecek.