Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Bünyamin ESEN SGK'dan BildiriyorGenelGüncelSGK HaberleriYazarlar

Yeni SGK Protokolü Neler Getirdi?

Bilindiği üzere SGK Eczane Protokolü en son olarak 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girdi ve o tarihten bu yana uygulanmaya devam ediliyor. Ancak TEB’in çalışmaları sonucu protokolün bazı hükümlerinde güncelleme yapılmış bulunuyor.

2023/1 Sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol” SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında 28 Nisan 2023 tarihinde imzalanmış bulunuyor. Ek Protokolde eczane ciroları ve reçete hizmet bedelleri başta olmak üzere eczacılar lehine bazı düzenlemeler yapıldı. Bu yazımızı söz konusu protokol hükümlerine ayırdık.

Protokol değişikliklerini izah etmeden önce tüm eczanelerin yeni protokolü en geç 15 Haziran 2023’e kadar yenilemek için SGK’ya başvurması gerektiğinin altını çizelim. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları reçete muhteviyatı ilaçlara dair işlemler MEDULA sisteminde oluşmuş kayıtlara göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilecek. Önemli hatırlatmış olalım.

ECZACI CİRO LİMİTLERİ GÜNCELLENDİ

Protokol kapsamında yapılan ilk önemli düzenleme eczane cirolarına göre düzenlenen eczacı indirim oranlarında. Buna göre eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacak:

– 1.701.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,

– 1.701.000 TL’den 2.126.250 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim,

– 2.126.250 TL’den 2.551.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim,

– 2.551.500 TL’den 3.572.100 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim,

– 3.572.100 TL’den 4.252.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim,

– 4.252.500 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim.

GÜNCEL REÇETE HİZMET BEDELLERİ

Protokolde yapılan en önemli ikinci değişiklik ise eczanelerin cirolarına göre belirlenen reçete hizmet bedellerindeki artış. İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılacak. Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

– 1.020.600 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 9TL (dokuzTL),

– 1.020.600 TL’den 1.701.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 5.81TL (beşTL,seksenbirkr.),

– 1.701.000 TL’den 2.126.250 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 4.71TL(dörtTL,yetmişbirkr.),

– 2.126.250 TL’den 2.551.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3.44TL (üçTL,kırkdörtkr.),

– 2.551.500 TL’den 3.572.100 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3.30TL (üçTL,otuzkr.),

– 3.572.100 TL’den 4.252.500 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczacıya 3.08TL (üçTL,sekizkr.),

– 4.252.500 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczacıya 3.05TL (üçTL,beşkr.),

hizmet bedeli ödenecek.

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanacak. Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli %50 artırımlı olarak ödenecek.

Mobil reçetelerde “Mobil Reçete Kaşesi” bulunması veya hekim tarafından “Mobil Reçete” ibaresinin yazılması zorunlu olacak. Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilecek.

ENJEKTÖR BEDELLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

Protokolde yapılan bir başka değişiklik ise enjektör bedelleri ve insülin kalem iğne uçlarına ilişkin.

Buna göre reçetede yer alan ampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenecek. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar tek kullanımlık enjektör verilecek. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılacak. Enjektör bedeli her yıl SGK’ca belirlenecek.

İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşlarıyla birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenecek. Şeker ölçüm çubuk bedelleri, bunlara ait barkodun ve/veya karekodun reçeteye eklenmesi halinde SUT’un ilgili maddesine göre ödenecek. Hem barkod hem de karekod bulunuyorsa ikisinin birden reçete çıktısına yapıştırılması gerekmekte. Bu ürünlerin ÜTS’ye tanımlanması halinde, SGK’ca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunlu olacak. Satış bildirimi ÜTS üzerinden yapılan ürünler için ayrıca fiyat kupür, karekod ve/veya barkod eklenmesine gerek bulunmayacak. Yatan hasta için enjektör, insülin kalem iğne ucu ve şeker ölçüm çubuk bedelleri ise ödenmeyecek.

ECZANE FATURALARININ DÜZENLENME USULLERİ

Faturalandırma usullerinde de bazı değişiklikler yapılmış bulunuyor. Buna göre, SGK ile sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılacak. Elektronik fatura kullanan eczaneler için fatura düzenlenmesine ilişkin olarak SGK’ca duyurulacak usul ve esaslara uyulacak.

E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacak (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç). Sadece döküm özet bilgisi faturaya ilave edilecek. Protokolün 3.7 nci maddesi gereği karşılanan reçetelerden e- reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterli sayılacak. Eczaneler faturalarını SUT’un ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif edecekler.

Kişilerin eczanelere müracaatlarında, SGK’ca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için eczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınması zorunlu olacak. Ancak, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınamaması durumunda, ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerinden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve diğer gerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenecek. Bu kişilerin SGK bilgi işlem sistemine T.C. Kimlik Numarasının kaydının sağlanması amacı ile fatura ekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi SGK’ya gönderilecek.

CEZAİ ŞARTLARDAKİ SON GÜNCELLEMELER

Yeni ek protokol ile cezai şartlarda da güncelleme yapılmış bulunuyor. Buna göre, SGK’nın mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları veya ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarını veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 1000 (bin) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılacak, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilecek ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmayacak.

Tespit işlemi SGK’ca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilecek. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak SGK’ya yazılı olarak bildirilmesi halinde SGK tarafından madde hükümleri uygulanacak. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanacak. Ancak SGK aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilecek. Eczacı tarafından, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının, tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmayacak.

Bir başka değişiklik olarak, sözleşmenin (7.3), (7.4.) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 1000 (bin) TL cezai şart uygulanacak. Ancak eczanenin herhangi bir şekilde yerinin değişmemesi, adres değişikliğinin belediyenin veya kamu idaresinin yapmış olduğu değişiklik nedeniyle oluşması ve eczacının vefatı halinde halinde cezai şart uygulanmayacak.

TEB ve/veya Bölge Eczacı Odaları tarafından yapılan denetimlerde, bu Protokolde sözleşmenin feshini ve/veya cezai şartı gerektiren hususların tespiti halinde, durum TEB Merkez Heyeti tarafından SGK’ya bildirilecek. SGK tarafından değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak. SGK aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilecek. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız olduğuna ilişkin karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanacak.

MESUL MÜDÜR, İSİM VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

Eczanenin mesul müdürünün değişmesi halinde mesul müdürün ayrılışı, ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak SGK’ya bildirilecek. SGK tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulacak. Yeni mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması durumunda mesul müdüre ait gerekli belgelerle birlikte sözleşme imzalanarak reçete girişi açılacak, aksi halde mesul müdürün ayrılış tarihinden itibaren sözleşme feshedilecek. Bu durumda, eczanenin mesul müdür olmadan faaliyet gösterdiği dönemde karşılanan reçete bedelleri SGK tarafından ödenmeyecek.

Eczanenin unvanının değişmesi halinde değişiklik tarihinde bu durum 15 (onbeş) iş günü içerisinde ilgili belgelerle birlikte SGK’ya bildirilecek. MEDULA sisteminde kayıt güncellenerek ve sözleşme üzerine şerh konularak sözleşme devam edecek.

Eczacı tarafından ilk kez eczane açılması, eczanenin il dışına nakledilmesi veya bir yıldan uzun süreli olarak SGK’yla sözleşmesi bulunmaması gibi durumlarda sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;

– Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

– Ruhsat ve Sertifika fotokopisi,

– Eczane Bilgi Formu (Ek-5) (yeni açılan eczaneler hariçtir),

– Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

– Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

– Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

– Adli sicil kaydı,

– Yapılacak ödemelere ilişkin hesap bilgileri,

İletişim bilgilerini içeren dilekçe ekinde SGK’ya ibraz edilecektir.”

Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

-Bölge Eczacı Odasından onaylı Tip Sözleşme metni

-Eczane Bilgi Formu (Ek-5) (yeni açılan eczaneler hariçtir),

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

-Adli sicil kaydı,

İletişim bilgilerini içeren dilekçe ekinde SGK’ya ibraz edilmesi gerekecek.

Eczane İtiraz Komisyonu İşlemleri Güncellendi

Eczane itiraz değerlendirme komisyon işlemlerinin SGK Ankara Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Mardin ilinde faaliyet gösteren SGK ile protokollü/sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları ile elektronik görüntülü konuşma platformlarında yürütülmesine ilişkin pilot çalışma bir süredir SGK tarafından sürdürülüyordu. Bu pilot çalışmanın ikinci aşaması kapsamında

Ankara Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Bingöl, Kastamonu, Bitlis, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Elâzığ, Hakkari, Kırıkkale, Mardin, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Karabük, Şanlıurfa, Çorum ve Bartın;

İzmir Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından ise Aydın, Manisa, Muğla, Uşak, Çanakkale, Denizli ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren SGK ile protokollü/sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları ile elektronik görüntülü konuşma platformlarından yapılmaya devam ediliyordu.

Yapılan pilot çalışmalar başarı ile yürütüldüğünden, eczane itiraz değerlendirme komisyonu işlemleri; 2023 Haziran ayından başlamak üzere tüm illerimizde faaliyet gösteren SGK ile protokollü/sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları ile elektronik görüntülü konuşma platformlarıyla (Zoom, Teams, Meet gibi ortamlar üzerinden) yapılabilecek olup, karar tutanaklarının ise elektronik alt yapı tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenerek imza altına alınması suretiyle gerçekleştirilecek.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

SGK Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 05.05.2023, 12.05.2023, 19.05.2023 ve 26.05.2023 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

SGK Borçlarına Yapılandırma Süresi Uzatıldı: Bilindiği üzere ülkemizde çeşitli dönemlerde bireylerin ve şirketlerin devlete ve çeşitli kamu kurumlarına olan borçlarına yapılandırma ve af kanunları çıkartılıyor. Bu kapsamda çıkartılan son yapılandırma kanunu olan 7440 sayılı Kanun Kapsamında kamu borçlarının yapılandırma işlemleri de devam ediyor. Bu kapsamda 26 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan karar uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yapılandırılmasında başvuru ve ödeme süreleri uzatılmış bulunuyor. Buna göre SGK borçlarına yapılandırma için,

– 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan başvuru süresi, 3 Temmuz 2023 tarihine kadar, (30 Haziran tarihi resmî tatile rastladığından)

– 30 Haziran 2023 tarihine kadar olan peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmış bulunuyor. 7440 sayılı Kanunun diğer taksit ödeme sürelerine ilişkin son ödeme tarihlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamış bulunuyor.

Deprem Bölgesinde SGK Borçlarının Son Ödeme Tarihi 31 Ağustos: Bilindiği üzere Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle SGK’ya verilmekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 24/5/2023 tarih ve 2023/75 sayılı karar alınmış bulunuyor.

Söz konusu karar ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren sigortalı çalıştıran işyerlerinin ve 4/1-(b)’li (BağKur’lu) sigortalılarının; 6/2/2023 ila 30/6/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

Keza, 6/2/2023 ila 26/6/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerleri teşviklerden yararlanabilecekler.

Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/8/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

SGK Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi: Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda SGK Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği’nin birçok maddesi Danıştay tarafından iptal edilmiş idi. Bu çerçevede 12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği” yayımlanmış olup Alternatif Geri Ödeme Komisyonu’nda değerlendirilmek üzere çalışmaları devam eden başvuruların yeni yönetmeliğe göre güncellenmesi gereği ortaya çıkmış bulunuyor. Başvuruların SGK’nın internet sitesinde 30.06.2022 tarihinde yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar”a göre hazırlanması ve bu duyuru ekinde yer alan “İlaç Teklif Formu” ile birlikte SGK’ya sunulması gerekmekte. Islak imza ile sunulması gereken ve güncellenen evraklar hariç tüm belgeler elektronik ortamda sunulmalıdır. Ayrıca sözleşme süresi biten veya bitimine en fazla 6 (altı) ay süre kalan sağlık hizmetine ilişkin varsa geri ödemeye yönelik başvuruların da güncel yönetmelik uyarınca bu duyuruda belirtilen kriterlere göre yapılması gerekiyor.

Afet Bölgesine Özel Düzenlemeler Temmuz Sonuna Uzatıldı: Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet bölgesinde (Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde) yaşayan vatandaşlar için SGK tarafından özel düzenlemeler yapılmış bulunuyor.

Buna göre, afet bölgesinde yaşayan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu illerde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan SGK’ya sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında “doğal afet” provizyonu alınması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı”,“ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı”, “tıbbi malzeme katılım payı” alınmayacak. Keza, afet bölgesinde bulunan SGK’yal sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/ merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması sağlanmış bulunuyor.

Depreme bağlı olumsuz etkilerin devam ediyor olması nedeniyle yukarıda yer alan düzenlemeler 8 Mayıs 2023 tarihinde tekrardan uzatılmış, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam ettirilmesine karar verilmiş bulunuyor.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu