KRONİK HASTALIKLARIN RAPORLU İLAÇLARI İÇİN RAPOR ARANACAK

0

Bilindiği üzere ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde Sağlık Uygulama Tebliği (kısa ismiyle SUT) hükümleri uygulanıyor. SUT kapsamında belirli kronik hastalıklarda ilaçların eczanece karşılanabilmesi için mutlaka MEDULA sistemine ilaca dair hekim raporunun tanımlanmış olması gerekiyor.

Bu sistem sayesinde hastaların her seferinde ilaç yazdırmak için doktora gitmelerine gerek kalmıyor. Bu sistem sayesinde, eski sağlık karnesi uygulamasında olduğu gibi kronik hastalıkları olan bireylerin sürekli olarak  doktora giderek ilaç yazdırmak için yoğunluk oluşturmalarının önüne geçiliyor.

Ne var ki, belirttiğimiz üzere, SUT, 4.1 maddesinde tanımlanan kronik hastalıkların ilaçlarının reçetesiz alınabilmesi için mutlaka bu konuda düzenlenmiş ve süresi bir ya da iki yıl olarak belirlenmiş hekim raporları ile ispatlanması zorunlu.

Pandemi Döneminde İstisna Getirildi

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının daha ilk günlerinde SGK tarafından alınan karar ile hekim raporlarının süresi uzatılmış ve bu raporlara istinaden reçetesiz temin edilecek ilaçların hastalarca eczaneden alınabilmesi karar verilmiş idi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve hastanelerde bulaş riskinin azaltılması amacıyla alınan bu karar çeşitli sürelerde uzatıldı. En son yapılan düzenleme ile de 1 Ocak 2020 sonrasında sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süresi uzatılarak vatandaşlarımızın doğrudan eczanelerden ilaç temini yapması sağlanmış idi. Öte yandan SGK’ca yapılan son düzenleme ile 29.11.2021 tarihli duyuru ile bazı hastalıklar için reçetesiz ilaç temin edilmesine son verilmiş bulunmakta. 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren aşağıda belirttiğimiz ilaç grupları için de reçetesiz ilaç temin edilmesine son verilmiş bulunmaktadır.

Aşağıdaki liste dışında kalan ilaçlara ait raporların süreleri ise 2022 Nisan ayının sonuna dek uzatılarak reçetesiz ilaç temini uygulamasına devam edilmesi kararlaştırılmış bulunuyor.

Tıbbi Cihazda Raporlar Nisan Sonuna Uzatıldı

Öte yandan, reçetesiz tıbbi cihaz teminine ilişkin olarak tıbbi malzemelerin rapor süreleri 30.04.2022 tarihine kadar uzatılmış olup ilgili malzemelerin reçetesiz teminine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen gruplar için de Pandemi döneminde süresi uzatılan sağlık raporlarının 28 Şubat 2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor. Bu raporların 2022 Şubat sonuna kadar yenilenmemesi halinde önceki raporlar geçersiz sayılacak. Bu nedenle de bu söylenilen hastalar için reçetesiz ilaç teminine son verilmesi gerekiyor. 01.03.2022 tarihinden itibaren bu grup ilaçların temini yeni düzenlenecek rapor ve bu rapora istinaden düzenlenecek reçete ile mümkün olacak olup halen süresi devam eden sağlık raporlarına istinaden ilaçlar ise reçete karşılığında temin edilebilecek.

Hangi Raporlar Şubat Sonuna Kadar Uzatılmalı?

Aşağıda belirtilen gruplar içinde yer alan sağlık raporlarının 28 Şubat 2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekiyor (Rakamlar ilgili hastalık gruplarının SUT’taki kodunu belirtiyor):

1. 4.2.12- İmmünglobulinlerin kullanımı raporları
2. 4.2.13- Hepatit tedavisi raporları
3. 4.2.14- Kanser tedavisinde ilaç kullanım raporları
4. 4.2.15- Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım raporları
5. 4.2.18- Orlistat kullanım raporları
6. .2.27- Faktör ve diğer kan ürünlerinin raporları
7. 4.2.30- Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım raporları
8. 4.2.33.D- Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçların raporları
9. 4.2.34- Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım raporları
10. Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar

Yukarıda sayılan bu gruplar dışındaki hastalıklar için kullanılan ilaçlara ait raporların ise 2022 Nisan ayının sonuna dek uzatılması gerekiyor. SGK faturalarında sorun yaşamamaları için ilaçların temini aşamasında eczacı okurlarımızın bu hususlara dikkat etmelerini önemle belirtelim.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 05.01.2022, 13.01.2022, 18.01.2022 ve 20.01.2022 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr
adresinden ulaşabilir.

Diyet Ürünleri ve Tıbbi Mamalar Listesi Değişti: Bilindiği üzere bazı metabolik ve kalıtsal hastalıklar için kullanması gereken tıbbi diyet ve gıda ürünleri bulunuyor. Bu şekildeki tıbbi diyet ürünleri ve tıbbi mamalar Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanıyor. Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek/4-A)”, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek/4- H) 18 Ocak 2022 tarihinde değiştirilmiş bulunmaktadır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

SGK Faturalarında Elektronik Ortam Devam Ediyor: Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczanelerde fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına SGK’ca belirli pilot iller için geçilmiş bulunmakta idi. Söz konusu uygulama 2022 yılı itibariyle tarihi itibariyle tüm iller için zorunlu hale getirilmiş bulunuyor. 2022 yılında tüm illerde tıbbi malzemelerin teminine ilişkin sözleşmeli olarak faaliyet gösteren medikal market, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri ve medikal eczaneler tarafından fatura ve eki belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi ve belge asıllarının yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar fiziki ortamda da SGK’ya teslim edilmesi zorunludur. 1 Ocak 2022 ve sonrasında karşılanan reçeteler için;
taranmamış fatura ve eki belgeler SGK’ca kabul edilmeyip taranmak üzere iade edilecektir.

Protez/Ortez Sözleşmelerini Yenilemeye Unutmayın: Bilindiği üzere; 01.01.2022 tarihi itibarıyla ısmarlama protez ve ortezler, sadece SGK ile sözleşmesi olan özel ısmarlama protez/ortez merkezlerince karşılanacağı ve 01.01.2022 tarih ve sonrasında şahıs ödeme kapsamında düzenlenmiş olan reçetelere ilişkin fatura bedellerinin karşılanmayacağı hususu SGK tarafından duyurulmuş idi. Bu defa görülen lüzum üzerine sağlık hizmeti sunucularının ve hastaların mağduriyet yaşamaması adına 31.01.2022 tarihine kadar şahıs ödeme kapsamında düzenlenmiş olan reçetelere ilişkin fatura bedelleri karşılanmaya devam edileceği, 1 Şubat 2022 sonrasında ise şahıs ödemesi kapsamında düzenlenen reçetelere ilişkin fatura bedellerinin ödenmeyeceği SGK’ca açıklanmış bulunmaktadır.

Beş Puanlık SGK Teşvikinde Yeni Sisteme Dikkat: İşverenlerin en çok yararlandığı teşvik olan Beş Puanlık SGK Teşvikinde, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun Ocak 2022 döneminden başlamak üzere aynı işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılması uygulamasına başlanılmış bulunuyor. Tüm eczacıların beş puanlık teşvikten yararlanma hakkını kaybetmemek için her ay gerek eczane olsun gerek kendileri adına kayıtlı tüm işyerlerinde SGK borcu bırakmamalarını önemle tavsiye ederiz.