KRONİK HASTALIKLARDA BU İLAÇ RAPORLARINA DİKKAT!

0

Bilindiği üzere SGK’ca karşılanan sağlık hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri doğrultusunda karşılanmakta. Özellikle sürekli tedavi ve ilaç kullanımı gerektiren kronik hastalıklarda ise hekim veya heyet raporu zorunluluğu bulunuyor. Diyaliz, diyabet, SAPD, ESWT, yardımcı üreme yöntemleri gibi bazı  hastalıklar ve tedaviler SGK’ca sağlık hizmetlerinin bedelinin karşılanması için rapor aranan hastalıklar ve tedaviler arasında bulunuyor.

SUT hükümlerine göre uzman hekim raporları, ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen raporları ifade ediyor. “Sağlık Kurulu Raporları” ise ilgili uzmanlık branşından üç uzman hekimin katılımıyla, ilgili uzmanlık branşından üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili branş uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık branşına en yakın uzmanlık branşından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer uzmanlık branşlarından uzman hekimlerin katılımı
ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenen raporları
ifade etmekte.

Bazı kronik hastalıkların ilaçları uzman hekim raporu ile temin edilebilmekte iken bazı kronik hastalıklarda ise heyet raporu talep edilebilmekte.

İlaç Kullanım Raporları Nasıl Düzenleniyor
SUT’un “İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesine göre sağlık raporu formatları ile bu raporların tasdik, mühür ve diğer uygulamalarında Sağlık
Bakanlığı mevzuatı ve MEDULA sistemindeki düzenlemelere uyulması gerekiyor.

Sağlık raporlarının düzenlenmesinde, SUT’ta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla uzman hekim tarafından düzenlenmekte. Ayrıca, sağlık kurulu raporları da geçerli kabul edilecektir.
MEDULA hastane sistemini kullanan sağlık hizmeti sunucularının raporları elektronik ortamda düzenlenmesi ve başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması gerekiyor.

Sağlık raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme  yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart değil, yalnızca etken madde adının yazılması yeterli oluyor. Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenleniyor. Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı
olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamıyor.

Öte yandan hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen sağlık raporlarında, teşhis ve ICD-10 kodu yer almalı. SUT eki EK-4/Ç Listesinde yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde ve etken madde isminde kısaltma yapılmamakta.

Normal Koşulda Raporlar İki Yıl Geçerli Normal koşullarda ilaç raporları, SUT’ta yer alan özel düzenlemeler hariç olmak üzere en fazla iki yıl süre ile geçerli bulunmakta.

Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği (ilacın kullanım dozu, teşhis, etken madde, kullanım süresi, ilgili  hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) bulunan sağlık raporları, aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması, raporlar elektronik ortamda
düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerli kabul ediliyor. Ancak bu hükmün yalnızca SGK’ca iade edilmiş reçete/raporlar için geçerli olduğunu belirtelim.

Raporların Fatura Ekinde SGK’ya Gönderilmesi Gerekmiyor

Sağlık raporlarına dayanılarak reçete edilen ilaçlar için, hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, SUT ve eki listelerde belirtilen özel durumlar haricinde ek bilgi ve belge talep edilmemekte. Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç/ilaçlar için düzenlenecek reçetelere ait rapor elektronik ortamda düzenlenmemiş ise aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde SGK’ya gönderilmeli. Aslı gibidir onayı raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılmalı. Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise rapor fotokopisi SGK’ya gönderilmiyor.

Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerli tutuluyor. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olmakta. SGK’ca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar ise bundan hariç.

Elektronik rapor uygulamasında, SUT’ta geçen uzman hekim ve sağlık kurulu raporu ifadeleri “e-rapor”, ıslak imza ve başhekimlik mührü ifadeleri de “elektronik imza” veya elektronik imza çalışmaları tamamlanıncaya kadar “başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylama” olarak değerlendiriliyor.

Pandemi Döneminde Düzenleme Yapıldı

Belirttiğimiz üzere ilaç raporları normal koşullarda iki yıl geçerli kabul edilmekte. Busürenin sona ermesi halinde ise yenilenmesi zorunlu. Aksi halde SGK hastanın kullanacağı ilaç bedellerini karşılamıyor. Ne var ki, 2020 Nisan ayında başlayan Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla bir süredir kronik hastalıklarda süresi dolmuş olsa bile eski raporlar geçerli sayılmakta idi. Bu çerçevede Covid-19 Salgını sürecinde SGK tarafından sağlık raporlarının süresine ve bu raporlara istinaden reçetesiz temin edilecek ilaçlara ilişkin yapılan 18.03.2020 tarihli ve 28.08.2020 tarihli duyurular ile bilgilendirmeler yapılmış ve 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süresi uzatılarak vatandaşların doğrudan eczanelerden ilaç temini yapması sağlanmış bulunmakta idi.

Raporlarda Normalleşme Başlıyor
Lakin, Covid-19 Pandemisinde önemli bir aşama kat etmiş görünen ülkemizde birçok alanda olduğu gibi bu alanda da normalleşmeye gidiliyor. Bu kapsamda süresi aşağıda belirtilen Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinde yer alan ve hekimi tarafından hastanın düzenli olarak takibinin yapılması hayati öneme haiz olan hastalıklar için 31.12.2021 tarihine kadar sağlık raporlarının yenilenmesi gerekmekte. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski raporlar geçersiz sayılacak ve sağlık hizmetleri ile ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmayacak.

Bu kapsamda olan hastalıklar SGK tarafından şunlar olarak belirlenmiş bulunuyor:
1) 4.2.6 – Büyüme bozuklukları
2) 4.2.9 – Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri
3) 4.2.10 – Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri
4) 4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri
5) 4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid
artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve
vedolizumab kullanım ilkeleri

Bu sayılan kronik hastalıkları bulunup düzenli ilaç kullanan tüm hastaların ve bu gibi hastalara ilaç tedarik eden eczacıların önemle bu hususa dikkat etmelerini tavsiye ederiz.

Ancak şunu belirtelim: Yukarıda sayılan kronik hastalıklar dışında eski raporların geçerlilik süresi devam etmekte, başka bir ifade ile SGK tarafından yapılacak duyuruya kadar ilaçların karşılanması mümkün bulunmakta.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 11.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021 ve 25.11.2021 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.
Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler İçin C Grubu Başvuru Alınıyor:
SGK’ca duyurulan “Ayakta Tedavide Kullanılan Tıbbi Malzemeler” için C grubu SUT kodu barkod eşleştirmesi yapılacağı duyurulmuş bulunmaktadır. Söz konusu eşleştirmelere ilişkin başvurular 01-10 Ocak 2022 tarihleri arasında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. ÜTS sistemine yapılan başvuru sonrası oluşan dilekçeye, taahhütnameyi, ürün kataloğu (referans numarası/katalog numarası üzerinde yer almalı), ürün kullanım kılavuzunu (Sınıf-I ürünler hariç), SGK’ya ödenecek “1043 GSS Listelerine İlave Başvuru Ücreti”nin yatırıldığına ilişkin dekontu eklemek gerekmektedir. Başvurunun ÜTS sistemi üzerinden yapılmasını takip eden 5 (beş) iş günü içinde SGK Başkanlık Binasında bulunun Evrak Birimine (Ziyabey Caddesi No: 6 B Blok Z10 Nolu Oda Balgat Çankaya Ankara) teslim edilmesi gerekmekte. SGK’ca duyurulan listede yer alan ürünler için belirtilen bu süre ve esaslar doğrultusunda C grubu SUT kodu barkod eşleştirme başvurusu yapmayan firmaların bu ürünleri 30.04.2022 tarihinden itibaren SGK’ca ödeme kapsamından çıkartılacaktır.