İlaç İskonto Oranları Değişti

0

Bildiğiniz üzere Eczacı Dergisinin bir önceki sayısında ilaç fiyatlandırmasında kullanılan Avro kuru çilesini ele almış ve Depocu ve Eczacı kar oranlarının yıllar itibariyle nasıl daraldığını, son düzenlemeler ile ilaç avro kurunun hesaplamasının değiştiğini ve ne yazık ki son gelinen durumda reel kur ile ilaç kuru arasındaki makasın açılarak yüzde 80’leri geçtiğini belirtmiştik.

Yazımızda belirttiğimiz üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından alınan kararlar beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 2021 yılının geneli için 4,5786 TL olarak uygulanacak. Reel Avro Kurunun 10 Lirayı geçtiği günümüzde reel kur ile ilaç kuru arasındaki fark daha da artarak yüzde 110’a yaklaşmış bulunuyor.

İlaçlara yeni fiyatlar ise 4,5786 Kuru ile güncellenmiş durumda. Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması, suretiyle bulunacak yeni fiyatlar ise 20 Şubat 2021 tarihinde geçerli olmuş bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak hem eczacı hem de ilaç sektörünün temsilcisi birçok okurumuzdan mail aldık. Konuyu ayrıntılı olarak işlediğimiz ve sektörün yaşadığı sıkıntılara değindiğimiz için teşekkür ediyorlardı. Dilimiz döndüğünce Eczacılarımızın ve ilaç sektörümüzün sıkıntılarını dillendirmeye devam edeceğiz.

Kur Değişince İskonto Baremleri Arttırıldı

Avro Kurunun Şubat 2021’den itibaren güncellenmiş olması nedeniyle ilaçlarda uygulanan iskonto baremleri de düşük kalmış bulunmakta idi.

İlaç Avro kuru güncellemesine istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere ait 20/02/2021 tarihinden itibaren uygulanan depocuya satış fiyatları (DSF) değiştirilmiş bulunuyor.

Söz konusu düzenleme de Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 20/02/2021 tarihinden itibaren geçerli hale getirilmiş bulunuyor.

  Birinci İskonto Baremi İkinci İskonto Baremi Üçüncü İskonto Baremi Dördüncü İskonto Baremi
Önceki Uygulama DSF 6,88 TL ve altı DSF 6,89 TL ve 13,17 TL arası DSF 13,18 TL ve 19,84 TL arası DSF 19,85 TL ve üzeri
20.02.2021 tarihinden itibaren geçilen yeni uygulama DSF 8,25 TL ve altı DSF 8,26 TL ve 15,80 TL arası DSF 15,81 TL ve 23,80 TL arası DSF 23,81 TL ve üzeri

 

Tıbbi Malzemede de e-Rapor Uygulamasına Geçildi

 

AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEMELER, GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER, İŞİTMEYE YARDIMCI CİHAZLAR VE ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZLERİN TEMİNİNDE ELEKTRONİK RAPOR VE ELEKTRONİK İMZA UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu son yıllarda birçok hizmetini elektronik ortama geçirmiş bulunuyor. İstatistiklere göre e-devlet sistemini kullanan vatandaşların çok büyük bir çoğunluğu sadece SGK hizmetlerinden yararlanmak için e-Devlet sistemine giriyor. SGK günden günde bu hizmetlerini daha da arttırmakta.

Son olarak SGK tarafından yapılan duyuru ile tıbbi malzemelerde e-rapor konusunda da düzenleme yapılmış bulunuyor. Buna göre, Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin, Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin, İşitmeye Yardımcı Cihazlar ile Ismarlama Protez ve Ortezlerin Teminine ilişkin raporların elektronik olarak düzenlenebilmesi amacıyla e-rapor servisi tamamlanmış olup 01/06/2021 tarihinde uygulama zorunlu olarak başlanacak. Bu itibarla sağlık hizmeti sunucularının aşağıdaki hususları dikkate almaları gerekmekte olduğunun altını çizelim:

  • Uygulama halen açık olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından gerek Güvenli Elektronik İmza ile gerekse kurumsal hekim şifresi kullanılarak e-rapor düzenlenebilmesi mümkün.
  • 01/06/2021 tarihinden itibaren sadece Güvenli Elektronik İmza ile e-rapor düzenlenecek olup bu tarih ve sonrasında düzenlenmiş manuel raporlar işleme alınmayacak ve bu manuel raporlara istinaden malzeme temin edilemeyecek.
  • Ancak 01/06/2021 tarihinden önce düzenlenmiş manuel (kağıt) tıbbi malzeme raporları süresi sonuna kadar geçerli olacak.
  • Düzenlenen e-raporların sadece sağlık hizmet sunucularının SGK’ya bildirdiği IP numaralarından kaydedilmesine izin verilecek.
  • E-raporun düzenlenebilmesine ilişkin sağlık hizmeti sunucuları tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde tüm işlemler tamamlanarak entegrasyon sağlanacaktır. Konu ile ilgili yaşanabilecek aksaklıklar için SGK’nın tmdestek@sgk.gov.tr mail adresinden iletişim kurulabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayı Zorunluluğu Yeniyılda Başlıyor

 

Bilindiği üzere sağlık hizmeti sunucuları, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin işlem bedellerini SGK’ya fatura etmekteler. Kapsama giren sağlık hizmetleri ile Sağlık Uygulama Tebliği ile belirlenmekte.

Sağlık Uygulama Tebliğinin “5.1” numaralı “MEDULA sistemi” başlıklı maddesine daha önce getirilmiş bulunan hüküm gereğince SGK ile protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için SGK mevzuatı gereği istenilen bilgilerin belirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Son SUT hükümlerine istinaden sunulan sağlık hizmetlerinin ilgili hekim tarafından e-imza yöntemiyle onaylandıktan sonra, SGK’ya fatura edilmesi uygulamasına geçilmiş bulunmakta. Uygulama ilk olarak, Şubat 2020’den itibaren 2 sağlık hizmet sunucusunda test ortamında kullanıma açılmış bulunmakta. Aralık 2020’den beri toplamda 6 sağlık hizmeti sunucusunda uygulama başarıyla uygulanmakta.

01/05/2021 tarihinden itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında, hekimler tarafından sağlık hizmeti onayı pilot uygulaması açılmış; onay işlemi tüm sağlık hizmeti sunucularındaki hekimler tarafından yapılabilecek. Uygulama özel ve vakıf üniversitesi sağlık hizmet sunucularında 01/07/2021 tarihinde zorunlu hale getirilecek. Diğer sağlık hizmeti sunucularında uygulamanın zorunluluk tarihi 01/01/2022 olarak belirlenmiş bulunmakta.

Uygulamanın zorunlu olarak kullanıldığı tarihten sonra ilgili sağlık hizmeti sunucularında hekim onayı yapılmamış sağlık hizmetlerinin SGK’ya fatura edilmesine izin verilmeyeceği duyurulmuş bulunmakta olduğundan bu hususa tüm sağlık hizmet sunucularının özel bir önem göstermelerini tavsiye ederiz.

 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 25.02.2021, 04.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 18.03.2021, 25.03.2021, 01.04.2021, 08.04.2021, 15.04.2021 ve 22.04.2201 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

 

Kişiler İçin SGK Borcu Yoktur Belgeleri Artık e-Devlette: Bilindiği üzere Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gerek yardımları sağlayan kurumların mevzuatları gereği yararlanıcılardan sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına dair belge istenilmektedir.

SGK’da işyeri tescili olmayan ilgililer belgeleri temin için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat etmektedirler. 16.3.2021 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” hizmeti ile vatandaşlar Kuruma gelmeden işyeri kayıtlarının olmadığına aynı zamanda gerçek kişiler yönünden kendi sigortalılıkları nedeniyle sosyal güvenlik prim borçları bulunmadığına dair belgeyi temin edebilecekler. Ancak şunun altını çizelim, işverenler için Borcu Yoktur Belgesini halen SGK Merkez Müdürlüklerinden/İl Müdürlüklerinden alma uygulaması sürüyor.

 

İlaç Geri Ödeme Komisyonuna Son Başvuru Tarihleri Belli Oldu: 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda belirlenen 2021 yılı İlaç Geri Ödeme Komisyonu başvuru tarihleri belirlenmiş bulunmakta. Buna göre komisyon başvurularının 2021 ikinci dönemi için son tarih olarak 15.09.2021 tarihi belirlenmiş bulunmakta. Bu tarihlerde uzatma olması halinde bunun SGK tarafından ilan edileceğinin altını çizelim.

Başvurularda eksik olan bilgi/belgelerin son başvuru tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Ancak satış izin belgesi eksik olan başvurular için satış izin belgesinin iletileceği tarihler ayrıca belirlenmiş bulunuyor. Buna göre satış izin belgesinin komisyona iletileceği son tarih olarak ise 30.09.2021 tarihi belirlendi. Belirtilen tarihler dışında eksik olan bilgi/belgelerin tamamlandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecek.

 

SGK’nın Karşıladığı Kaplıca Tesislerinin Listesini Yayınladı: Bilindiği üzere, SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’un 2.4.4..J bendi uyarınca doktor tarafından gerekli görülen kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderlerini karşılıyor. Ancak SGK’nın kaplıca tedavileri ile ilgili bedelleri karşılanabilmesi için söz konusu kaplıcalarında Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen bir tesis olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller ise SGK’ca karşılanmamakta.

SGK 26 Mart 2021’de yaptığı duyuru ile Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesisleri güncelleyerek ilan etmiş bulunuyor. Kaplıca tedavilerinin bedellerini SGK’dan isteyecek hastalarımıza güncel listeye göz atmalarını şiddetle tavsiye ederiz. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmi web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

 

Hemodiyalizde Geri Ödeme İçin Danıştay Karar Verdi: Danıştay Onuncu Dairesinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/4619 sayılı kararı ile; 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Hemodiyaliz Tedavileri’ başlıklı 2.4.4.D-1. maddesinin on birinci fıkrasında yer alan ‘…hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler ile gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü…’ ibaresi ile ‘Tetkikleri yaptırılmayan hastaların tedavilerine ait ücretleri ödenmez.’ ibarelerinin İPTALİNE karar verilmiştir. SGK uygulaması son karar sonrasında değiştirilmiş olup hemodiyaliz geri ödemelerinde önemli olacak bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.