Bünyamin ESEN SGK'dan BildiriyorGenelGüncelSGK HaberleriYazarlar

Eczane Faturalarında Bunlara Dikkat!

Eczaneler tarafından karşılanan reçetelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanabilmesi için bu bedellere ait faturalandırma işleminin yapılması gerekiyor. Eczacıların en fazla tedirgin olduğu hususlardan biri de faturalarının doğru düzenlenmesi ve her hangi bir eksikliğin olmaması. Eczanelerce ilaç faturaları düzenlenirken bir yandan Maliye Bakanlığı’nı diğer yandan ise SGK’yı ilgilendiren iki farklı boyut bulunmakta. Bu yazımızda eczacıların fatura düzenlerken dikkat etmesi gereken hususları yeniden hatırlattık.

Faturalarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar

Faturaların Hazine ve Maliye Bakanlığı mevzuatı yönünden asgari belirli düzenlenme şartları bulunuyor.

Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Şekli” başlıklı 230 uncu maddesinde Faturada en az şu bilgilerin bulunması zorunlu koşulmuş bulunmakta:

Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

Malın veya işin nev’i, miktarı, fiyatı ve tutarı

Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır).

Buna göre faturaların kanıtlayıcı belge olabilmesi için bu hususların tamamının fatura üzerinde bulundurulması SGK ödemelerinde sorun yaşamamak açısından önem taşımaktadır.

SGK Faturalarının Düzenlenme Usulü

Tabi eczanelerin bir de fatura düzenleme sırasında SGK uygulamalarına da dikkat etmesi gerekiyor. SGK mevzuatı açısından baktığımızda ise eczacı okurlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmiş bulunuyor.

Eczaneler tarafından düzenlene reçeteler SGK sistemi olan MEDULA üzerinden bilgi girilerek karşılanıyor. MEDULA üzerinden onay (provizyon) alan reçetelerde belirtilen ilaçlar eczacılar tarafından hastalara verilmekte.

Bu şekilde karşılanmış bulunan reçeteler için (ister elektronik olsun isterse de kâğıt ortamında düzenlenmiş reçeteler olsun) aylık olarak SGK’ya faturalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Bu faturalandırmalar ise aylık olarak SGK’ya aktarılıyor.

SUT’a göre eczaneler tarafından, her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde MEDULA eczane provizyon sistemi üzerinden sonlandırılmalı ve faturalandırılmalı.

Fatura İbrazında Dikkat Edilecekler

MEDULA sistemi üzerinden SGK’ya faturalandırma işlemi yapılırken reçetelerin ayrı ayrı sınıflandırılması gerekiyor. Fatura sınıflandırılması şu gruplar halinde yapılmalıdır:

a) Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

b) Yatan hasta reçeteleri, günübirlik tedavi reçeteleri ve sağlık raporu ile temin edilen ilaç/ilaçları içeren reçetelere ait faturalar,

c) İş kazası, meslek hastalığı, trafik kazası ve adli vaka reçetelerine ait her hasta için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar,

ç) Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalarak yaralanan ve bu duruma ilişkin ilgili mülki amirlik tarafından düzenlenen belge ile müracaat eden kişilere ait faturalar,

d) Eczanelerden ilaç teminine ilişkin mevzuatta ayrı faturalandırılmasına dair düzenleme yapılmış reçetelere ait faturalar,

e) YUPASS numarası ile provizyon alan kişilere ait reçeteler için ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere düzenlenen faturalar (kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içerenler ayrı olmak üzere),

f) Yukarıdaki grupların dışında kalan reçetelere ait faturalar.

Tüm bu gruplara ait faturalar ayrı ayrı üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar halinde düzenlenmelidir.

Keza, MEDULA Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemini kullanan sözleşmeli satış merkezleri ve eczaneler, sağlık hizmeti bedelleri SGK’ca karşılanan tüm kişiler için her ayın ilk ve son günü arasında verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin;

a) Tıbbi sarf malzemelerine ilişkin reçeteler (I. Grup reçete),

b) Örnekleme yöntemine tabi reçeteler (II. Grup reçete),

c) Hazır protez ve ortez reçeteleri (III. Grup reçete)

olarak her grup için ayrı olmak üzere 3 ayrı grupta fatura düzenliyorlar.

Kağıt Faturalarda Önemli Hususlar

Bazı hallerde faturaların MEDULA üzerinden değil, manuel olarak düzenlenmesi gerekmekte. Manuel olarak düzenlenmesi gereken faturalar için şu esaslar geçerli oluyor:

Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilerin reçetelerine ait faturalar ülke bazında olmak üzere ayrı ayrı gruplandırılarak faturalandırılmalı.

SGK bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen sağlık yardımları yeterli prim ödeme gün sayısı olmaksızın ve/veya prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın SGK’ca karşılanacak olan kişilere ait faturalar ise;

1) İş kazasına uğrayan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı (sadece iş kazası nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri karşılanır) olmak üzere manuel,

2) “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yetkilendirilmiş engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır engelli olduğu engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen tıbben başkasının bakımına muhtaç kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

3) Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık tespit edilen kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

4) Acil haller nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

5) Koruyucu sağlık hizmetleri nedeni ile sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

6) Analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik hallerinde sağlık hizmeti sağlanan kadınlara ait faturalar, her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

7) Meslek hastalığına uğrayan kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

8) Terörle Mücadele Kanunu’nun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalarak yaralanan ve bu duruma ilişkin ilgili mülki amirlik tarafından düzenlenen belge ile müracaat eden kişilere ait faturalar her hasta için ayrı olmak üzere manuel,

şekilde üçer nüshalı (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir) alt gruplar halinde düzenlenmek zorunda.

SGK Fatura İncelemesi Yapıyor

Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet bedeli olarak düzenledikleri ve ödenmek üzere SGK’ya gönderdikleri faturalar, genel sonuçlar verecek şekilde % 5 ilâ % 10 oranında örnekleme metoduyla incelenmektedir.

Bu inceleme sonucunda sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin incelenen döneme ait bütün faturalarına uygulanmak suretiyle ödenecek tutar tespit edilir ve buna göre ödeme yapılıyor.

Örnekleme sistemi uygulanması dolayısıyla bir tek faturanın dahi eczaneler açısından genel sonuçlar doğurabilmesi mümkün. Bu nedenle belirttiğimiz fatura düzenleme ve gruplama hususlarına dikkat göstermenin öneminin altını çizelim.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

SGK Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 02.06.2023, 09.06.2023, 14.06.2023, 18.06.2023, 21.06.2023, 26.06.2023 ve 05.07.2023 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Kronik Hastalık Sağlık Raporları Yıl Sonuna Kadar Geçerli: Covid-19 Pandemisi nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan ilaç grupları dışında bulunan tüm ilaçların ve 20.03.2020 tarihli duyuru ekinde yer alan tıbbi malzemelerin rapor süreleri 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmış bulunmakta. Tüm ilaç/tıbbi malzemeler Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında SGK ile sözleşmeli eczane veya merkezlerden temin edilebilmesi uygulaması yıl sonuna kadar sürüyor. Uzatılma olmaz ise kronik hastalık sağlık raporlarının bu yılın sonunda yenilenmesi gerekecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi Güncellendi: Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” 2017 yılından bu yana geçerli bulunuyor. Söz konusu Usul ve Esaslara göre SGK’ya ödenecek ücretlerin ilgili yıl için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara yatırılması gerektiğinden yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarı güncellendiğinden ötürü başvuru, aidat, işlem ve sözleşme ücretlerinde yeni asgari ücret olan 13.414,50 Liraya göre güncellemeye gidilmiş bulunmaktadır.

Biyometrik Doğrulama 2024’e Ertelendi: Daha önce SGK tarafından 26.12.2022 tarihinde yapılmış olan “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Yeniden Açılması (2022/4)” başlıklı duyuru ile, biyometrik kimlik doğrulama sistemi uygulamasının özel sağlık hizmet sunucuları için 01.06.2023 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya alınacağı kararı duyurulmuş idi. Ancak konuyla ilgili olarak şartlarda olumlu bir değişikliğin olmaması sebebiyle, SGK’yla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucularınca ileride yaşanabilecek olan mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla zorunlu Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi kullanımı 1 Ocak 2024 tarihine kadar ertelenmiş bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu