Eczane Fatura Belgeleri de Elektronik Ortamda Alınacak

Bilindiği üzere eczaneler ve tıbbi malzeme sözleşmesi bulunan kurumlar SGK’lı
hastalara reçete karşılığı temin ettikleri ilaç ve malzemeler için öncelikle MEDULA
üzerinden provizyon sorgulaması yapıyor, sonrasında ise karşıladıkları ilaç ve
malzemelerin bedelini SGK’ya faturalandırarak ödemelerin alıyorlar.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Ekim ayında yayımlanan 509
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; faturalandırmaya dair önemli bir
değişiklik yapılmış bulunuyor. Bu değişiklik sürekli SGK’ya fatura kesen eczane ve
tıbbi malzeme depolarını yakından ilgilendiriyor. Son değişikliğie göre, e-Arşiv Fatura
uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 2020 yılbaşından itibaren
düzenlenecek tüm faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi
(vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5
Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak
düzenlenmesi zorunlu tutulmuş bulunmakta.
Fatura ve faturaya dayanak oluşturan belgelerin elektronik ortamda
gönderilmesine ilişkin olarak 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunda “… Kurum, uygun gördüğü sağlık hizmeti sunan
gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerden
verdikleri hizmete ilişkin fatura ve benzeri belgeleri 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesine uygun olarak elektronik ortamda
düzenlemelerini ve bunların dayanağı belgelerle birlikte elektronik ortamda
göndermelerini isteyebilir. …” düzenlemesi yer almakta. Bu çerçevede SGK da,
elektronik fatura alıcısı olarak sisteme tanımlanmış olup, e-fatura alıcı olarak işlem
görmesi zorunluluğu bulunuyor.

SGK Faturaları Artık e-Fatura Olacak
SGK son düzenleme ile faturaların elektronik düzenlemesine geçmiş
bulunmakta. Haddizatında, elektronik imzalı reçete ve rapor düzenlenmesine ilişkin

düzenlemeler sonucunda zaten SGK’ya aylık fatura edilen reçetelerin %90’dan fazlası
elektronik ortamda düzenlenir hale gelmiş bulunmakta.
Öte yandan, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması
ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi bakış açısıyla, fatura eki belgelerin de elektronik
ortamda alınması amacına yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor olsa da henüz bu
belgeler için elektronik sisteme geçilmedi. Faturaya dayanak oluşturan ancak
elektronik ortamda düzenlenmeyen reçete ve benzer belgelerin de SGK’ya elektronik
ortamda iletilebilmesi amacıyla; belgelerin tarayıcı, fotoğraf makinesi, cep telefonu
gibi görüntüleyici aygıtlar kullanılarak elektronik ortama aktarılması, aktarılan
belgelerin elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi ve SGK’ca kontrollerinin sistem
üzerinden yapılmasına yönelik MEDULA sisteminde düzenlemeler başarılı pilot
çalışmalarını takiben 01/07/2019 tarihinde uygulamaya açılmış bulunmakta idi.

Fatura Dayanağı Belgeler de Elektronik Ortamda Gönderilecek
Elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak
SGK’ya gönderilmesi yöntemi hâlihazırda SGK ile sözleşmeli hastanelerin faturalarında
zorunlu bulunmakta. Faturaların dayanağı olan belgelerin elektronik ortamda
gönderilmesi ise sözleşmeli eczanelere de 1 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu
hale gelecek.
Peki eczaneler ve tıbbi malzeme depoları bu faturalandırmaları nasıl yapacak?
Faturalandırmaları Gelir İdaresi Başkanlığı’nca sunulan e-Belge düzenleme portalı
üzerinden yapılması gerekiyor. E-arşiv fatura girişleri için şu web sitesinin
kullanıldığını belirtelim: https://earsivportaltest.efatura.gov.tr/login.jsp
Tüm eczanelerin 1 Mart 2020 tarihine kadar varsa altyapı eksikliklerini
gidermelerini, işyerlerini gözden geçirerek elektronik ortamda tüm belgeleri
gönderebilir hale gelmelerini tavsiye ederiz.

Medikal Firmalara da Zorunlu Oluyor
Fatura ve eki belgelerin elektronik ortamda SGK’ya gönderilmesi ve SGK’ca
kontrollerinin sistem üzerinden yapılmasına yönelik MEDULA Sistemindeki
düzenlemeler sözleşmeli Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve İşitme
Merkezleri için Kocaeli-Eskişehir-Ankara ve bağlı illerde pilot çalışma şeklinde
8.10.2019 tarihinde başlatılmış idi. Söz konusu uygulama 1 Ocak 2020 tarihinden
itibaren de Türkiye genelinde kullanıma açılmış bulunuyor.
Ancak söz konusu uygulama aynen eczanelerde olduğu gibi 1 Mart 2020
tarihinde itibaren ise medikal market, Optisyenlik Müesseseleri ve İşitme Merkezlerine
de zorunlu hale gelecek. Yani 1 Mart 2020 tarihinden itibaren SGK ile sözleşmeli tüm
Medikal Market, Optisyenlik Müesseseleri ve İşitme Merkezlerince, fatura ve faturaya
dayanak olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve elektronik ortama

aktarılarak SGK’ya gönderilmesi zorunlu hale gelecek. Söz konusu firma ve işletme
yetkililerini de altyapılarını bu tarihe kadar tamamlamaları gerektiği konusunda
buradan uyarmış olalım.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE
GÜNDEM
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç
Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin
4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesi” 28.11.2019, 04.12.2019, 12.12.2019, 19.12.2019 ve
26.12.2019 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web
sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.
SGK Sözleşme Ücretlerini Ödemeyi Unutmayın: Bilindiği üzere halen
yürürlükte olan; "Sosyal Güvenlik Kurumu İşitmeye Yardımcı Cihazların Teminine
İlişkin Sözleşme," "Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin
Teminine İlişkin Sözleşme," "Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan
Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme"lerin Yürürlük bölümünde yer
alan "Sözleşmelerde belirtilen istisnalar dışında her takvim yılının 15 Aralık günü
mesai saati bitimine kadar taraflardan biri fesih ihbar etmediği takdirde sözleşme aynı
şartlarla 1 (bir) yıl daha uzamış sayılır ve yeniden sözleşme ücreti alınır. "
hükümlerine istinaden; mevcut sözleşmeler aynı şartlarda, tekrar sözleşme metni
imzalanmasına gerek olmaksızın ve yeniden sözleşme ücreti ödenmesi şartıyla 1
(bir) yıl daha devam edilmekte. Ancak bu şekilde sözleşmesi uzayan işletmelerin
SGK’ya ödemeleri gereken yıllık sözleşme ücretini yatırmaları gerekiyor. Sözleşme
ücreti 2020 yılı için geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak bankalara
yatırılmal. 2020 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen brüt asgari
ücretin 0,2 katı tutarında sözleşme ücretini ödeyerek, ücretin ödendiğine ilişkin
dekontun 15/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar SGK’ya teslim edilmesi zorunlu. Bu
yapılmadığı takdirde sözleşmeler SGK’ca askıya alınacak. Sözleşmelerin askıya
alındığı tarihte MEDULA sistemi pasif hale getirilecek olup bu dönemde (15/01/2020 –
Dekontun Kuruma teslim edildiği gün arasında kalan dönem) karşılanan reçete
bedelleri ödenmeyecek. Tüm işletmelere önemle duyuralım.
TİTÜBB/ÜTS Bayilik Kaydında Düzenleme Yapıldı: Bilindiği üzere
04.09.2019 tarih 30878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile
Sağlık Uygulama Tebliğinin; 3.1.1 maddesinin 2 inci fıkrası "Kurumca bedeli
karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
(TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.
TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri
Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı
kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve
SUT’ ta belirtilen istisnalardan TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış
olması şartı aranmaz. TİTUBB/ÜTS’ye kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici
ve/veya distribütör firmalarının da TİTUBB/ÜTS’de tanımlanmış olması gerekmekte
olup resmi kurumlar/resmi sağlık kurumlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin

TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca
bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir." şeklinde bir düzenleme
yapılmış bulunuyor. Bu çerçevede, SGK İşitmeye Yardımcı Cihazların Temini ile
Ayaktan Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşmelerin
ilgili maddelerine istinaden aranan TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı üretici ve/veya
distribütör firmaların bayilerine ait TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim şartı aranmayacağı
SGK tarafından duyurulmuş bulunmakta.