CERRAHİ İŞİTME CİHAZLARI SGK’CA KARŞILANACAK

0

Bilindiği üzere ülkemizde SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin kapsamı oldukça geniş. Pek çok Avrupa Birliği ülkesinde karşılanmayan kronik ve hatta nadir hastalıklar dahi ülkemiz sağlık sisteminde ücretsiz olarak tedavi ediliyor, bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. İşitme engelli bireyler için işitme cihazları da karşılanan sağlık hizmetleri arasında.

İşitme engelli bireyler için klasik işitme cihazları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’ta belirtilen ilkelere göre SGK tarafından karşılanıyor. Düzenli ve sürekli kullanım gerektiren bu cihazlar eskimesi veya bozulması halinde de SGK tarafından belirlenen sürelerde yenilenebiliyor.

Öte yandan tıp bilimde her gün yeni yeni gelişmeler meydana gelmekte. Bu gelişmelerden birini de son dönemde revaçta olan cerrahi işitme cihazları oluşturuyor. Son düzenlemeler sonrasında SGK cerrahi ve son teknoloji işitme cihazlarını da karşılanan sağlık hizmetlerinin kapsamına almış bulunuyor.

Cerrahi İşitme Cihazları Nasıl Karşılanacak?

Eskiden SGK sisteminde “Koklear İmplant Konuşma İşlemcisi, Kemiğe Monte İşitme Cihazı Konuşma İşlemcisi, Orta Kulak İmplantı Konuşma İşlemcisi, Beyin Sapı İmplantı Konuşma İşlemcisi, İşitsel İmplant Pili (Şarj Edilebilir veya Kullan At

Piller), Ara Kablo (Aktarıcıdan Bağımsız), Aktarıcı (Bobin, Transmitter), Pil Yuvası” gibi işitmeye yardımcı cihazlar sadece SGK ile Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme akdetmiş olan tıbbi cihaz satış merkezleri tarafından karşılanmakta idi. Ancak son düzenleme ile bunda değişiklik yapılmış bulunuyor. 15.05.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmiş

bulunuyor. Koklear implantların cerrahi uygulama gerektirmesi hasebiyle satışları yalnızca tıbbi cihaz satış merkezleri tarafından doğrudan sağlık hizmet sunucusu kuruluşlarına yapılabilmekte. Mezkur cihazlar, klasik işitme cihazlarından yarar görmeyen hastalara cerrahi olarak uygulanmakta, operasyon bölgesinin tam olarak iyileşmesi (yaklaşık 3 hafta) sonrasında sağlık kuruluşu veya işitme cihazı merkezindeki sağlık profesyonelleri tarafından, hastanın konuşma işlemcisi bilgisayara bağlanıp özel bir yazılımla eşik düzeyleri ve maksimum konforlu uyaran değeri bulunmakta.

Cerrahi İşitme Cihazları Nasıl Karşılanacak?

Mezkur ürünlerin satışına ilişkin hususlar Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile düzenlenmiş olmakla beraber işitme cihazı merkezlerinin açılış işleyişi ile ilgili usul ve esaslar da ayrı bir yönetmelik ile düzenlenmiş ve 24.09.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri hakkında yönetmelik hükümleri ile de gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ısmarlama protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezlerinde yürütülebilecek faaliyetler kayıt altına alınmış bulunmakta. Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde İşitme cihazı: İmplantlar hariç olmak üzere, işitme kaybı olan bireylerde, işitme kazancı sağlamak amacı ile tasarlanmış alet ya da cihazlar olarak tanımlanırken İşitme Cihazı Merkezi ise işitme cihazlarının satışının, bakım-onarımının ve uygulamasının yapıldığı işyerleri olarak tanımlanmıştır. Yine mezkur yönetmeliğin “Görev, yetki ve sorumluluklar” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında “Merkezler, ısmarlama ortopedik protez ve ortezleri üretmek ve/veya uygulamak veya işitme cihazlarını uygulamak, bakım ve onarımını gerçekleştirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.” hükmü yer almaktadır.

İşitme Cihazı Merkezlerinden Alım Yapılabilir

Ülkemizde mevcut tarih itibarı ile 1626 adet İşitme Cihazı Merkezi bulunmakta olup bu merkezlerin yaygınlığı hasebiyle hastaların ulaşılabilir sağlık hizmetine erişimi çerçevesinde ilgili Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerine ilave olarak SGK’ca yetkilendirilmiş İşitme Cihazı Merkezlerinden de koklear implant cihazlarına ait:

İşitsel İmplant Pili (Şarj Edilebilir Veya Kullan At Piller)

Ara Kablo (Aktarıcıdan Bağımsız)

Aktarıcı (Bobin, Transmitter)

Pil Yuvası

Koklear İmplant

Konuşma İşlemcisi Kemiğe Monte İşitme Cihazı

Konuşma İşlemcisi Orta Kulak İmplantı Konuşma İşlemcisi

Beyin Sapı İmplantı Konuşma İşlemcisi

ile koklear implant cihazlarına özel üretilen ve cihazı kullanmaya yardımcı aksesuarların (boynuz, hortum, mıknatıs vb. ürünler ile kablolu veya kablosuz yardımcı dinleme cihazları) satışının yapılabileceği mer-i mevzuat uyarınca uygun olarak mütalaa edilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda yukarıda belirtilen ürün gruplarından, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren SGK’ca bedeli karşılanan ürünler için İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin degeri ödeme sistemi içerisinde değerlendirilmesi sağlanmış bulunmaktadır.

Prostat İlaçlarında Kriz Yok, Sistem Değişikliği Var

Son dönemde Prostat tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım ilkelerinde bazı değişiklikler meydana geldi. 28.04.2021 tarihinde yapılan Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişikliği ile prostat büyümesinde (Benign prostat hiperplazisi) kullanılan ilaçların birlikte kullanım ilkeleri değiştirilirken, üroloji uzman hekimlerinin reçetelendirmesi sistemine de geçilmiş oldu. Söz konusu bu değişiklikler basın-yayın organlarında yer alan “SGK’da Prostat Raporu Krizi” başlıklı habere konu oldu. Bu haberlerde prostat büyümesinde (Benign prostat hiperplazisi) kullanılan ilaçların birlikte kullanımının engellendiği, bu ilaçların üroloji uzman hekimlerince reçete edilebileceği, milyonlarca vatandaşın raporlarını yenilemesi gerektiği ve bu değişiklikle uzun süre antibiyotik kullanmak zorunda olan hastaların 10 günde bir hastaneye gitmeleri gerektiği iddia edildi.

Prostat Büyümesi Tedavisini SGK Karşılıyor

Peki bu işin aslı ne? Ayrıntıları ile anlatalım:

Prostat büyümesi tedavisi ülkemizde SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinden birini oluşturuyor.

Son düzenleme ile, hasta sağlığı ve güvenliğinin korunması ile olası suiistimallerin önlenmesi amacıyla prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçlar etki mekanizmalarına göre 3 farklı gruba ayrılarak aynı grupta yer alan ilaçların birlikte reçete edilmesine sınırlama getirilmiş bulunmakta. Ancak, aynı grupta olmayan ve tedavide ihtiyaç duyulan ilaçların birlikte reçete edilmesinde bir engel bulunmamakta. Yine son değişiklikle, prostat ilaçlarına ilişkin raporlar herhangi bir branştaki uzman hekim tarafından düzenlenmekte iken, rapor düzenleme yetkisi konunun uzmanı olan üroloji hekimlerine verilmiş bulunuyor. Ancak ilaçlar eskiden olduğu gibi yine tüm branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilebilmeye devam edilecek. Prostat büyümesi hastalığı spesifik bir ürolojik hastalık olup ilaç raporlarının da herhangi bir branştaki hekim yerine üroloji uzmanı hekim tarafından düzenlenmesi tedavi etkinliğini arttırması amacıyla getirilmiş bir düzenleme. Keza, düzenlemeden önceki raporlar pandemi nedeniyle ikinci bir talimata kadar geçerli olup, hastaların pandemi sürecinde yeni rapor almalarına gerek bulunmamakta. Yani eski hastalar ellerindeki raporlar ile ilaçlarını almaya devam edebilecekler.

Damar İçi Uygulama Şeklinde Kullanılabilen Bir Kısım Antibiyotikler

Son düzenleme ile değişiklik yapılan bir alan da prostat hastalarının kullandığı bazı antibiyotiklerin kullanım ilkeleri. Buna göre, yatarak tedavi görmesi gereken ağır enfeksiyon vakalarında damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen ve sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek antibiyotikler bulunmakta. Bu antibiyotiklerin taburcu sonrası da kullanılması gereken hallerde, kullanım süresi on gün ile sınırlandırılmış bulunuyor. Peki, on günlük tedavi süresi yeterli olmazsa ne olacak? Bu takdirde, on günlük sürenin sonunda ihtiyaç olması halinde hekim tarafından hastanede uygulanarak tedaviye devam edilmesi de mümkün bulunuyor. Yani ilaca erişim son SUT düzenlemesi ile sınırlandırılmadı, aksine düzenlenerek sürdürülebilir hale getirildi.

Sağlık Kuruluşlarında Yoğunluk Oluşturmaz

Bilindiği üzere, damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen bu antibiyotikler mutlaka sağlık tesisinde uygulanmaktalar. Dolayısıyla bu antibiyotiklerin uygulanması için hastalar zaten her gün sağlık tesisine başvurmakta. Düzenlemeden kaynaklı olarak ayrıca bir hastane başvurusu oluşmayacağı SGK tarafından öngörülüyor. Prostat tedavisinde kullanılan damar içi antibiyotiklerin; aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, ilaç etkileşimleri vb. yan etkileri ile yatarak tedavide geçen kullanım miktarları da göz .nüne alındığında; on günlük sürenin sonunda tedaviyi düzenleyen hekimin hastasını tekrar değerlendirmesi gerekliliği akılcı antibiyotik kullanımı açısından önem arz etmekte. Görüleceği üzere son düzenlemeler sadece prostat hastalarının ilaca erişimini daha sürdürülebilir kılmak üzere alınmış düzenlemeler. Anlaşılacağı üzere yapılan düzenlemeler hasta sağlığı ve güvenliği ile tedavinin etkinliği amacıyla yapılmış bulunmakta. Bu nedenle kamuoyunda yer alan bazı haberlerin aksine, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere hastanelerde yoğunluk oluşturacağı ve tedavilerinin eksik yapılacağı veya vatandaşa ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamakta.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 10.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021, 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021 15.07.2021, 29.07.2021 ve 31.07.2021 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

İlaç Raporları Süresiz Geçerli: Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında kronik hastaların 1 Ocak 2021 itibariyle süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak şekilde uzatılmış bulunmaktadır. Böylece kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden hekime gitmesine ve reçete düzenletmelerine de gerek kalmamış bulunmaktadır. Bu düzenleme ile kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu geçici olarak ortadan kaldırılmış olup, SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilaç ve tıbbi malzemeler eczaneler ve tıbbi malzeme firmalarınca sağlanabilecek ve bu sağlanan ilaç ve malzemelerin bedelleri de SGK tarafından ödenecektir. Covid-19 Salgını süresinde uygulanan söz konusu sistemde daha önce bir aylık verilen ilaçlar da üç aylık olarak verilmeye devam edilecektir. Eczacıların kendilerine başvuran kronik hastaların 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle MEDULA Sisteminde kayıtlı olan raporlarını kontrol etmeleri ve eğer MEDULA sisteminde rapor kayıtlı ise ilaç ve tıbbi cihazları sağlamaları gerekmektedir. SGK’ca yapılan ayrıca bir düzenleme ile de, engelli ve yaşlı aylığı ile evde bakım yardımlarında süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporlarının geçerliliği ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır.

Protez ve Ortezde E-Rapor Zorunluluğu Yumuşatıldı: Bilindiği üzere, SGK tarafından Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin, Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerin, İşitmeye Yardımcı Cihazlar ile Ismarlama Protez ve Ortezlerin Teminine ilişkin raporların elektronik olarak düzenlenebilmesi amacıyla e-rapor servisi tamamlandığından, söz konusu uygulama 01/06/2021 tarihinde zorunlu olarak başlamış idi. Ancak son yapılan uygulama dahilinde bu zorunluluk yumuşatılmış bulunuyor. Bu kapsamda, ısmarlama protez ve ortezler ile iade kapsamındaki cihazların temininde SGK ile sözleşmesi olmayan Medikal Satış Merkezlerinin MEDULA Şahıs Ödeme ekranlarını görme yetkileri olmadığından dolayı sigortalı mağduriyeti yaşanmaması için, şahıs ödemesi kapsamında olan ısmarlama protez ve ortez ile iade kapsamında temin edilen cihazlar için e-rapor düzenlenmesinin zorunluluk dışında bırakılması uygun görülmüş bulunmaktadır.

SGK’nın Web Sitesinin SSL Sertifikası Değişti: SGK’nın resmi web sitesi olan “sgk.gov.tr” adresinin SSL/TLS sertifikası, mevcut sertifikanın kullanım süresinin dolacak olması sebebiyle yenilenmiştir. Süre. kapsamında, son kullanım tarihi 21.07.2021 olan mevcut sertifika 16.07.2021 tarihi saat 20:00 itibari ile devre dışı bırakılıp ekte bulunan yeni sertifika bağlantılı kullanıcıların/sistemlerin/Kurumların kullanımına sunulacaktır. Bu kapsamda, SGK bağlantılarınızda problem yaşamamak adına ilgili değişikliğe uyumun sağlanması önem arz etmektedir.

SGK Yapılandırmasına 31 Ağustos’a Kadar Başvurmayı Unutmayın: “Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunla vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidilmiş bulunuyor. Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına da başlanılmış bulunmakta. 30.04.2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait SGK alacakları bu kapsamda. Yapılandırmanın kapsamında;

Sigorta primi,

Genel sağlık sigortası primi,

İşsizlik sigortası primi,

Sosyal güvenlik destek primi,

Ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almakta.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. Cumhurbaşkanının yapılandırma son başvuru tarihini bir ay daha uzatma yetkisi bulunsa da henüz bu yetkiyi kullanmamış durumda. SGK’ya borcu olan tüm vatandaşlarımıza yapılandırma için son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2021 tarihini kaçırmamalarını tavsiye ederiz.