Aşama Aşama Yurtdışı İlaçlarının Temin Edilmesi

0

Eczacı Dergisi yazarı, Sosyal Güvenlik Denetmeni, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Adli Bilirkişi Bünyamin Esen kaleme aldı;

Aşama Aşama Yurtdışı İlaçlarının Temin Edilmesi

SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda SGK tarafından karşılanmaktadır. Bilindiği üzere bu ilaçlar şimdiye kadar SGK ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından getirilemekte idi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile SGK’lı hastaların ihtiyaç duydukları yurtdışı ilaçlarını temininde TEB yanında Ankara İbn-i Sina Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de görev ve yetki verilmiş bulunmakta. SGK’nın bizzat ilaç getirme uygulamasına girmesinde hastalar açısından ilaç temininin daha kolay hale getirilmesi ve SGK’nın yurtdışı ilaç teminini daha düşük maliyetlerle organize edebilmesi amaçlandı.

Son düzenleme ile, Sağlık giderleri SGK tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından reçete bazında veya acil durumlarda toplu temini ile söz konusu ürünlerin bilimsel veriler doğrultusunda tıbbi, etik, hukukî ve akılcı şekilde bizzat SGK tarafından tedariki ve hastalara ulaştırılması hedeflenmiş bulunuyor.

Yurtdışından ilaç getirilmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” temel çerçeveyi çizmekte.

 

Başvuru Prosedürü Nasıl Olmalı?

Yurtdışından nasıl ve hangi ilaçların SGK üzerinden temin edilebileceğine dair okurlarımızdan sorular alıyoruz. Aşama aşama yurtdışından ilaç teminini izah edelim:

Öncelikle, yurt dışı ilaç temini için belgelerin elden ya da posta, kargo veyahut da fax yoluyla İbn-i Sina Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünün adresine ulaştırılması gerekiyor.

Başvuru sırasında şu bilgilerin gönderilmesi özellikle önem arz etmekte:

 • e-reçete numarası,
 • e-rapor,
 • Gerekli ise TİTCK (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) onayı,
 • Hastanın kimlik fotokopisi,
 • Yurtdışı İlaç Temini Başvuru formu.

Başvuru sonrası hastanın ilacı için ödenmesi gereken katılım payı olması durumunda başvuru formunda belirtilen telefon numarasına SMS ile bilgi verilmekte olup, herhangi bir banka şubesinden veya internet bankacılığı aracılığıyla hasta TC kimlik numarası üzerinden “SGK Borçlanma” kodu ile ithal ilaç katılım payının yatırılması sonrasında ilacın hastanın tercihine göre kargo yoluyla yada elden teslim edilmesi SGK tarafından sağlanıyor.

 

Reçete ve İlaç Kullanım Raporlarında Nelere Dikkat Edilmeli?

Yurtdışı ilaç temini yapılacak ilaçlar için özellikle dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlar:

 • Yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun söz konusu ilaç için ithalat onayı vermesidir. Bu onaydan muaf olan ilaç ve endikasyonları ilgili kurum tarafından yayınlanmaktadır. Bu açıdan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan Yurtdışı Aktif İlaç Listesini takip etmek önemlidir.
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Yurtdışı İlaç Listesi”’nde yer alan ilaçlar için ICD-10 kodu, tanı kodu ve varsa açıklamalar ile ilaç kullanım raporunda yer alan ICD-10 kodu, tanı kodu ve açıklamalar uyumlu olmalıdır.
 • Reçete tarihi, rapor tarihi ile aynı veya o tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. Reçete tarihi rapor tarihinden önce olamaz, olması halinde ilaç ithal edilmez ve SGK tarafından karşılanmaz.
 • Reçeteler düzenlendiği tarihten itibaren 56 gün geçerlidir.
 • Yurtdışı ilaçlar “verilebileceği tarih”’ten 1 ay önce reçete edilebilir (yatan hasta reçeteleri hariç).
 • 01/11/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete ve ilaç kullanım raporları elektronik olmalıdır. Bu tarihten önce düzenlenen ve elektronik olmayan ilaç kullanım raporları süresi bitimine kadar geçerlidir.
 • Hali hazırda İbn-i Sina Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından temin edilen ilaç listesi SGK’ca 29.11.2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlanmış olup, ilgili listenin kontrol edilmesi yararlı olacaktır.

 

Başvuru Sonrasında Nasıl Sorgulama Yapılır?

Yurtdışından ilaç etmininde SGK’nın kısa mesaj (SMS) bilgi sistemi kullanılmaktadır. SGK SMS Bilgi Sistemi, SGK hizmetlerini zaman kaybetmeksizin yerine getirmek, vatandaşın mağdur olmasını engellemek, sosyal güvenlik sisteminin işleyişini ve güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve vatandaşa verilen hizmet sonuçlarının bildirimini kolay ve çabuklaştırmak için geliştirilen bilişim sistemi olup SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına hizmet sonuçlarının bildirilmesi işlemidir.

Yurtdışından ilaç getirmek isteyen hastaların SGK’nın kısa mesaj sisteminde yararlanmak için ücretsiz kayıt olması mümkündür. Kullanıcıların, SGK web sayfası E-SGK/SMS Bilgilendirme butonu altında yer alan SMS Hizmetleri için Bilgi Giriş ve Güncelleme seçeneğinden giriş yapmaları gerekmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-cep-telefonu-bilgisi-beyan).

İletişim ve kişisel bilgilerini SGK veri tabanına giriş yapan işveren iştirakçi ve hak sahiplerine yurtdışından ilaç temini ile ilgili her türlü bilgi SMS ile ücretsiz bildirilecektir.

Keza, hastaların yurtdışı ilaç başvurularını SGK’nın online evrak sorgulama sistemi üzerinden de gerçekleştirebilmesi mümkündür. Bunun için aşağıdaki linkten “UYGULAMAYA GİRİŞ” sekmesini kullanarak e-Devlet Kapısı şifresi ile evrakın durumunu öğrenebilmektedir:

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkEvrakKayitTakip

 

İlaç Tekliflerinizi 24 Şubat’a Kadar SGK’ya Bildirmeyi Unutmayın

SGK yurtdışından getirilmesi sıkça talep edilen ilaçlar için İbn-i Sina SSGM’de depo oluşturmaya da başlamış bulunuyor. İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilen ve edilmesi planlanan ilaçlara ilişkin ilaç fiyat tekliflerinin SGK’ya ulaştırılması daha önce çeşitli defalar SGK tarafından kamuoyuna duyurulmuş bulunmakta idi.

İbn-i Sina SSGM tarafından tedarikine başlanan ilaçlar veya farmasötik eşdeğerlerini SGK’ca belirlenmiş stok miktarı ve fiyatları aşmamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik tekliflerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne 24/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerektiğinin önemle altını çizelim. SGK’nın temin etmeyi planladığı ve teklif verilebilecek ilaçların listesine kurumun resmî web sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

 

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE GÜNDEM

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” 03.01.2020, 09.10.2020, 16.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020 ve 06.02.2020 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

 

Yurt dışında doku ve organ nakli amacıyla Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Belirlendi: Yurt dışında doku ve organ nakli amacıyla Sağlık Kurulu raporu vermeye yetkili resmi sağlık kurumları listesi Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’un 2.5.3.A-1-(1)-a bendi uyarınca SGK tarafından 6 Ocak 2020 tarihinde yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.

 

SGK İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporlarında e-Rapor Dönemi Başlıyor: Bilindiği üzere, SGK’nın sigortalısı olan kişiler ve hak sahipleri hakkında maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığı tespiti, yetkili sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen ve kâğıt ortamda ıslak imzalı olarak SGK’ya gönderilen sağlık kurulu raporlarına göre yapılmaktadır. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık Yazılımları Daire Başkanlığımızca; Sağlık Kurulu Raporlarının ’’e-rapor’’ olarak temini için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden elektronik ortamda eimzalı olarak MEDULA uygulamasına entegrasyon yazılım çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Bu entegrasyon çerçevesinde, SGK adına düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının (HBYS) üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak MEDULA uygulamasına aktarımı 13/02/2020 tarihi itibariyle başlatılmış bulunmaktadır. Ne var ki, raporlar e-sevk uygulaması devreye alınıncaya kadar elektronik ve fiziki olarak da gönderilmeye devam edilecektir. Konu ile ilgili sorun yaşanmaması ve ilgililerin mağduriyetine meydan verilmemesini teminin tüm hastaneler tarafından gerekli alt yapı çalışmasının yapılması önem arz etmektedir.