Aşama Aşama Yurtdışı İlaçlarının Temin Edilmesi

0

SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt
içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda SGK
tarafından karşılanmaktadır. Bilindiği üzere bu ilaçlar şimdiye kadar SGK ile Türk
Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından getirilemekte
idi.
Geçtiğimiz aylarda yapılan düzenleme ile SGK’lı hastaların ihtiyaç duydukları
yurtdışı ilaçlarını temininde TEB yanında Ankara İbn-i Sina Sosyal Güvenlik Merkezi’ne
de görev ve yetki verilmiş bulunmakta. SGK’nın bizzat ilaç getirme uygulamasına
girmesinde hastalar açısından ilaç temininin daha kolay hale getirilmesi ve SGK’nın
yurtdışı ilaç teminini daha düşük maliyetlerle organize edebilmesi amaçlandı.
Son düzenleme ile, Sağlık giderleri SGK tarafından karşılanan sigortalı ve hak
sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlandırılmamış
ve/veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi
ürünlerin, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından reçete
bazında veya acil durumlarda toplu temini ile söz konusu ürünlerin bilimsel veriler
doğrultusunda tıbbi, etik, hukukî ve akılcı şekilde bizzat SGK tarafından tedariki ve
hastalara ulaştırılması hedeflenmiş bulunuyor.
Yurtdışından ilaç getirilmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yurt
Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” temel çerçeveyi çizmekte.

Başvuru Prosedürü Nasıl Olmalı?
Yurtdışından nasıl ve hangi ilaçların SGK üzerinden temin edilebileceğine dair
okurlarımızdan sorular alıyoruz. Aşama aşama yurtdışından ilaç teminini izah edelim:
Öncelikle, yurt dışı ilaç temini için belgelerin elden ya da posta, kargo veyahut
da fax yoluyla İbn-i Sina Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünün adresine ulaştırılması
gerekiyor.

Başvuru sırasında şu bilgilerin gönderilmesi özellikle önem arz etmekte:
– e-reçete numarası,
– e-rapor,
– Gerekli ise TİTCK (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)
onayı,
– Hastanın kimlik fotokopisi,
– Yurtdışı İlaç Temini Başvuru formu.
Başvuru sonrası hastanın ilacı için ödenmesi gereken katılım payı olması
durumunda başvuru formunda belirtilen telefon numarasına SMS ile bilgi verilmekte
olup, herhangi bir banka şubesinden veya internet bankacılığı aracılığıyla hasta TC
kimlik numarası üzerinden “SGK Borçlanma” kodu ile ithal ilaç katılım payının
yatırılması sonrasında ilacın hastanın tercihine göre kargo yoluyla yada elden teslim
edilmesi SGK tarafından sağlanıyor.

Reçete ve İlaç Kullanım Raporlarında Nelere Dikkat Edilmeli?
Yurtdışı ilaç temini yapılacak ilaçlar için özellikle dikkat edilmesi gereken temel
hususlar şunlar:
– Yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun söz konusu ilaç için ithalat onayı vermesidir. Bu
onaydan muaf olan ilaç ve endikasyonları ilgili kurum tarafından yayınlanmaktadır. Bu
açıdan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan Yurtdışı Aktif İlaç
Listesini takip etmek önemlidir.
– Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan “Yurtdışı İlaç
Listesi”’nde yer alan ilaçlar için ICD-10 kodu, tanı kodu ve varsa açıklamalar ile ilaç
kullanım raporunda yer alan ICD-10 kodu, tanı kodu ve açıklamalar uyumlu olmalıdır.
– Reçete tarihi, rapor tarihi ile aynı veya o tarihten sonraki bir tarih
olmalıdır. Reçete tarihi rapor tarihinden önce olamaz, olması halinde ilaç ithal edilmez
ve SGK tarafından karşılanmaz.
– Reçeteler düzenlendiği tarihten itibaren 56 gün geçerlidir.
– Yurtdışı ilaçlar “verilebileceği tarih”’ten 1 ay önce reçete edilebilir (yatan
hasta reçeteleri hariç).
– 01/11/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete ve ilaç kullanım
raporları elektronik olmalıdır. Bu tarihten önce düzenlenen ve elektronik olmayan ilaç
kullanım raporları süresi bitimine kadar geçerlidir.
– Hali hazırda İbn-i Sina Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından temin edilen
ilaç listesi SGK’ca 29.11.2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlanmış olup, ilgili
listenin kontrol edilmesi yararlı olacaktır.

Başvuru Sonrasında Nasıl Sorgulama Yapılır?

Yurtdışından ilaç etmininde SGK’nın kısa mesaj (SMS) bilgi sistemi
kullanılmaktadır. SGK SMS Bilgi Sistemi, SGK hizmetlerini zaman kaybetmeksizin
yerine getirmek, vatandaşın mağdur olmasını engellemek, sosyal güvenlik sisteminin
işleyişini ve güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve vatandaşa
verilen hizmet sonuçlarının bildirimini kolay ve çabuklaştırmak için geliştirilen bilişim
sistemi olup SMS yoluyla ilgililerin cep telefonlarına hizmet sonuçlarının bildirilmesi
işlemidir.
Yurtdışından ilaç getirmek isteyen hastaların SGK’nın kısa mesaj sisteminde
yararlanmak için ücretsiz kayıt olması mümkündür. Kullanıcıların, SGK web sayfası E-
SGK/SMS Bilgilendirme butonu altında yer alan SMS Hizmetleri için Bilgi Giriş ve
Güncelleme seçeneğinden giriş yapmaları gerekmektedir.
(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-cep-telefonu-bilgisi-beyan).
İletişim ve kişisel bilgilerini SGK veri tabanına giriş yapan işveren iştirakçi ve
hak sahiplerine yurtdışından ilaç temini ile ilgili her türlü bilgi SMS ile ücretsiz
bildirilecektir.
Keza, hastaların yurtdışı ilaç başvurularını SGK’nın online evrak sorgulama
sistemi üzerinden de gerçekleştirebilmesi mümkündür. Bunun için aşağıdaki linkten
“UYGULAMAYA GİRİŞ” sekmesini kullanarak e-Devlet Kapısı şifresi ile evrakın
durumunu öğrenebilmektedir:
http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkEvrakKayitTak
ip

İlaç Tekliflerinizi 24 Şubat’a Kadar SGK’ya Bildirmeyi Unutmayın
SGK yurtdışından getirilmesi sıkça talep edilen ilaçlar için İbn-i Sina SSGM’de
depo oluşturmaya da başlamış bulunuyor. İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilen
ve edilmesi planlanan ilaçlara ilişkin ilaç fiyat tekliflerinin SGK’ya ulaştırılması daha
önce çeşitli defalar SGK tarafından kamuoyuna duyurulmuş bulunmakta idi.
İbn-i Sina SSGM tarafından tedarikine başlanan ilaçlar veya farmasötik
eşdeğerlerini SGK’ca belirlenmiş stok miktarı ve fiyatları aşmamak kaydıyla yurt
dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik tekliflerinin
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne 24/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar
ulaştırılması gerektiğinin önemle altını çizelim. SGK’nın temin etmeyi planladığı ve
teklif verilebilecek ilaçların listesine kurumun resmî web sitesi üzerinden ulaşmak
mümkün.

SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE
GÜNDEM
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Değişti: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç

Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nin
4.4.1, 4.4.2, 5-(g), 7-(e), 9-(ı) ve 9-(i) maddeleri gereğince düzenlenen “Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesi” 03.01.2020, 09.10.2020, 16.01.2020, 23.01.2020,
30.01.2020 ve 06.02.2020 tarihlerinde değiştirilmiştir. Okurlarımız güncel listeye
SGK’nın resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.
Yurt dışında doku ve organ nakli amacıyla Sağlık Kurulu Raporu
Vermeye Yetkili Hastaneler Belirlendi: Yurt dışında doku ve organ nakli amacıyla
Sağlık Kurulu raporu vermeye yetkili resmi sağlık kurumları listesi Sağlık Uygulama
Tebliği (SUT)’un 2.5.3.A-1-(1)-a bendi uyarınca SGK tarafından 6 Ocak 2020
tarihinde yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. Okurlarımız güncel listeye SGK’nın
resmî web sitesi olan www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilir.
SGK İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporlarında e-Rapor Dönemi
Başlıyor: Bilindiği üzere, SGK’nın sigortalısı olan kişiler ve hak sahipleri hakkında
maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığı tespiti, yetkili sağlık hizmeti sunucularınca
düzenlenen ve kâğıt ortamda ıslak imzalı olarak SGK’ya gönderilen sağlık kurulu
raporlarına göre yapılmaktadır. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık
Yazılımları Daire Başkanlığımızca; Sağlık Kurulu Raporlarının ’’e-rapor’’ olarak temini
için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden elektronik ortamda eimzalı
olarak MEDULA uygulamasına entegrasyon yazılım çalışmaları tamamlanmış
bulunmaktadır. Bu entegrasyon çerçevesinde, SGK adına düzenlenecek sağlık
kurulu raporlarının (HBYS) üzerinden elektronik ortamda e-imzalı olarak MEDULA
uygulamasına aktarımı 13/02/2020 tarihi itibariyle başlatılmış bulunmaktadır. Ne var
ki, raporlar e-sevk uygulaması devreye alınıncaya kadar elektronik ve fiziki olarak da
gönderilmeye devam edilecektir. Konu ile ilgili sorun yaşanmaması ve ilgililerin
mağduriyetine meydan verilmemesini teminin tüm hastaneler tarafından gerekli alt
yapı çalışmasının yapılması önem arz etmektedir.